Kronprinsessan Victoria

Utö

Intiativ Utö

Den 24 augusti besökte Kronprinsessan Utö och träffade representanter från Initiativ Utö och SLU.

Sista torsdagen i augusti är det Östersjödagen. Kronprinsessan träffade då Initiativ Utö för att få information om arbetet som görs och för att  belysa vikten av att värna Östersjön.Hjelm från Initiativ Utö.

När dom var på Båtshaket fick Kronprinsessan information om Initiativ Utö – historik, syfte och mål och alla insatser som initiativet gör. Under samtalet deltog, utöver Robert Cederlund och Thomas Hjelm, Stefan Gullstrand som företrädare för det lokala näringslivet samt Jens Olsson, forskare på Kustlaboratoriet vid Instutionen för akvatiska resurser vid SLU som samverkar med Länsstyrelsen.

Efter samtalet på Ålö besökte Kronprinsessan Södra Flandens våtmark.

I november 2012 beslutades det om att omvandla vassområdet till en livskraftig våtmark. Och i mars 2015 var konstruktionen klar och skötsel av våtmarken kunde starta. Det placerades ut ett fåtal gäddor och abborrar från Östersjön i våtmarken. När leken tog vid vandrade fiskarna ut via våtmarkens fisketrappa. Och året därpå upprepades samma procedur. Efter det tredje året tog sig de fiskar som var födda i våtmarken upp i våtmarken av egen kraft.

Avslutningsvis fick Kronprinsessan en visning av odlingsmark som iordningställts vid våtmarken där de lokala restaurangerna odlar sina grönsaker.

Initiativ Utö

Insamlingsinitiativet Initiativ Utö bildades 2017-18 för att identifiera, designa, konstruera och driva miljöinitiativ Stockholms skärgård och längs Östersjökusten. Basen var Utö och Ålö i Stockholms södra skärgård och Initiativ Utö arbetar för att bidra lokalt och nationellt till en global och nationell hållbar utveckling i praktiken. Fokus är att etablera våtmarkerna, starta processer och återställa bottenmiljöer i skärgårdar och vikar längs Östersjökusten.

Östersjödagen

Östersjödagen – Baltic Sea Day – lanserades i Finland av John Nurminens Stiftelse 2019. Den äger rum sista torsdagen i augusti. Östersjödagen är en årlig dag är för att fira havet och att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia.