Inlägg

Offentlig upphandling, juristens roll

Offentlig upphandling avser köp av varor eller tjänster av myndigheter och statliga företag. 

Eftersom offentlig upphandling står för en betydande del av skattebetalarnas pengar förväntas regeringarna utföra dem effektivt och med höga standarder för att säkerställa hög kvalitet på tjänsteleveransen och värna allmänintresset.

En jurist offentlig upphandling kan hjälpa till under hela processen och spelar en viktig roll.

Hur en jurist kan hjälpa till med offentlig upphandling

Offentliga kontrakt utgör en betydande andel av den globala ekonomin, vilket gör att offentliga institutioner kan få bästa varor eller tjänster från privata företag. Detta kräver närvaro av skickliga jurister med omfattande kunskap om inhemska regler och egenskaper på flera marknader.

Med tanke på specificiteten i varje lands anbudsförfaranden är det av avgörande betydelse för företagen att få bästa juridiska råd från erfarna lokala yrkesverksamma, som inte bara vet hur man vinner offentliga kontrakt utan också hur de utför dem till förmån för både offentliga och privata enheter. 

En jurist inom offentlig upphandling kan hjälpa klienter att gå igenom hela anbudsförfarandet, lösa eventuella risker som kan uppstå, få tillgång till rättsmedel och genomföra kontraktet i enlighet med lokala regler. 

Jurister som jobbar med offentlig upphandlng ger också bistånd till offentliga kunder och hjälper dem att uppnå sina mål genom offentliga anbud. En jurist inom offentlig upphandling hjälper till att sätta upp mål, välja de bästa juridiska lösningarna och genomföra anbudet tills kontraktet tilldelas. En verklig förståelse för behoven hos offentliga enheter blandat med juristens affärserfarenhet gör att denne kan ta ett kreativt förhållningssätt när han eller hon arbetar med offentliga kunder.

Hur mycket behöver ett kontrakt vara värt för att omfattas av upphandlingssystemet?

Det finns en rad trösklar som skiljer sig beroende på:

 • Typ av kontrakt som upphandlas (vare sig det gäller varor, tjänster eller arbeten).
 • Den upphandlande myndigheten

Hur beräknar man vad ett kontrakt är värt?

Det finns olika regler som gäller när man beräknar det förväntade värdet på ett kontrakt:

Om det är känt är den relevanta siffran värdet av den totala ersättningen (exklusive mervärdesskatt) som den upphandlande myndigheten förväntar sig att betalas enligt kontraktet.

Om det inte finns något fast pris och:

 • kontraktsperioden är på 48 månader eller mindre, den upphandlande myndigheten bör uppskatta hur mycket vederlag den förväntar sig betala över kontraktet och använda denna siffra; eller
 • kontraktstiden är mer än 48 månader, myndigheten bör uppskatta hur mycket den förväntar sig att betala för varje månad och multiplicera denna siffra med 48 och använda denna siffra.

Vilka är fördragets principer?

Fördragets principer (härledda från EU:s grundläggande friheter) är:

 • Genomskinlighet.
 • Icke-diskriminering.
 • Likvärdig behandling.
 • Proportionalitet.
 • Ömsesidigt erkännande.

Dessa principer gäller för alla upphandlingar med ett gränsöverskridande intresse, oavsett om hela upphandlingssystemet (och därför förordningarna) är tillämpligt eller inte.

Gäller reglerna för bidrag?

Det är osannolikt att ovillkorliga bidrag uppfyller definitionen av ett kontrakt som anges i förordningarna. Men där bidrag används med strikta kvalifikationskriterier och skyldighet att betala tillbaka pengar om vissa mål inte uppnås, är positionen mindre enkel. Det är möjligt att ett arrangemang som kallas bidrag faktiskt skulle kunna uppfylla definitionen av ett kontrakt som anges i förordningarna, och om det gör det kan förordningarna gälla.

Bidrag ges ofta av lokala myndigheter i samband med stora utvecklingsprojekt. När man beslutar om ett bidrag omfattas av upphandlingssystemet är det nödvändigt att överväga projektet som helhet.

Oavsett bidragets art bör juridisk rådgivning alltid sökas när en upphandlande myndighet överväger att bevilja bidrag för att avgöra om det faktiskt är ett kontrakt. En jurist med kompetens inom offentlig upphandling kan besvara alla individuella frågor.

Fråga en jurist: offentlig upphandling

Nedan har vår jurist besvarat frågor om offentlig upphandling.

Kan man förlänga ett kontrakt som ska löpa ut snart?

Detta beror på grunden på vilket kontraktet ursprungligen hyrdes ut. Det är troligt att kontraktet kan förlängas om det omfattades av hela upphandlingssystemet och:

 • I meddelandet från EU-domstolen föreskrevs att ett kontrakt kan hyras under en period av den ursprungliga avtalsperioden plus den föreslagna förlängningen.
 • I själva avtalet föreskrivs den föreslagna förlängningen.
 • Om den föreslagna förlängningen överskrider den tid som anges i EUT-meddelandet eller inte föreskrivs i kontraktet, är det troligt att ett nytt kontrakt hyrs ut och det är nödvändigt att avgöra om förordningarna gäller. 

En annan offentlig myndighet säger att jag kan använda deras kontrakt, är detta tillåtet?

Du bör bara använda deras kontrakt om den ursprungliga upphandlingen genomfördes på grundval av att kontraktet skulle vara tillgängligt för din myndighet. 

Det är viktigt att den nödvändiga ’due diligence’ utförs för att kontrollera att dessa frågor har åtgärdats, eftersom din myndighet kommer att bryta mot lagkraven om de inte var det.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att tillåta interna bud?

Innan du överväger fördelar och nackdelar med att tillåta ett internt bud bör du först notera att det inte är tekniskt möjligt för ett internt team att lämna in ett formellt bud som en del av ett anbudsförfarande eftersom:

 • Ett internt team kommer inte att ha en separat juridisk identitet från myndigheten. Fullt engagemang i ett anbudsförfarande är endast möjligt om det interna teamet har bildat ett företag eller annan juridisk person som kan lämna anbud och ingå avtal med myndigheten.
 • Internlagets bud skulle inte vara jämförbart med bud från externa organisationer eftersom det skulle förlita sig på myndigheters lokaler, tillgångar, anställda och så vidare.

Fördelen kommer sannolikt att vara: förbättrade arbetsförhållanden.

Nackdelarna är att:

 • Budskapet som skickas till marknaden kan vara att myndigheten inte menar allvar med att lägga ut sitt krav.
 • Om marknaden uppfattar att myndigheten inte ser allvarligt på outsourcing kan detta leda till att leverantörer inte lämnar anbud och att myndigheten får en sämre lösning.

Att utvärdera ett internt bud som använder sig av myndigheters lokaler, tillgångar och anställda mot anbud från externa organisationer är extremt svårt och varje försök att göra det riskerar att utmanas av en misslyckad leverantör.

Vad händer om dina krav ändras under en upphandling?

Det kan vara möjligt att förfina din upphandling. Frågorna att ställa är:

 • Skulle en leverantör som valt att inte lämna anbud eller intresseanmälan ha varit intresserad av denna upphandling, hade denna förändring varit på plats från början? Om svaret är ja, kommer du troligen att behöva börja om.
 • Skulle en leverantör som uteslutits från processen från myndighetens sida ha passerat det relevanta stadiet om denna förändring hade genomförts vid den tiden? Om svaret är ja kan det vara nödvändigt att starta om upphandlingen eller åtminstone “avmarkera” den tillbaka till det relevanta stadiet.

Om svaret på båda frågorna är nej kan du kanske göra ändringen och fortsätta med upphandlingen. 

Har du fler frågor om offentlig upphandling, vår jurist kommer gärna att besvara dem.