Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kungen gav företräde för talmannen

Onsdagen den 24 februari gav Kungen ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.

Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.

De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman.

Grundlagsändringen för allmän rösträtt genomförs 1921, när också andrakammarvalet 1921 hölls. Män hade sedan 1909 visserligen haft rösträtt till andra kammaren men till första kammaren, där den egentliga makten låg, fick de nästan allmän och lika rösträtt. Det krävdes fullgjord värnplikt för rösträtt, samtidigt som kvinnorna fick allmän rösträtt. 1922 ändrades grundlagen så även myndiga män som inte fullgjort sin värnplikt fick rösträtt.

Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år den andra söndagen i september månad. Riksmötet öppnar den andra tisdagen i september, varje år utom de år allmänt val hålls. Då öppnar det några veckor senare.

För att ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna vid ett allmänt val eller tolv procent av rösterna i någon valkrets (inget parti har dock någonsin vunnit riksdagsrepresentation genom tolvprocentsregeln). Mandaten fördelas enligt jämkade uddatalsmetoden.

Digitalt möte om pandemins effekter på gröna näringar

Onsdagen den 24 februari deltog Prins Carl Philip i ett digitalt möte med organisationen Hushållningssällskapet som informerade om hur pandemin påverkar lantbruk och andra gröna näringar i Sverige.

Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar med ekologisk odling, forskningsprogram och projekt för bättre mat. Med 800 medarbetare och 30 000 medlemmar arbetar sällskapet efter visionen om en landsbygd med ett näringsliv som växer.

ekologisk

Under mötet informerade representanter från sällskapet om det ekonomiska läget för lantbrukare, situationen inför växtodlingsåret 2021, pågående digitaliseringsprojekt och om hur naturbruksgymnasier arbetar med distansundervisning.

En av deltagarna på mötet var Lars Berggren, lantbrukare från Blekinge med 200 mjölkkor, som dessutom berättade om hur pandemin påverkat den praktiska vardagen för lantbrukare.

Prins Carl Philip är beskyddare för Hushållningssällskapet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Ekologisk odling

Ekologisk odling och ekologiskt lantbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser.

Syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel används inte på dessa odlingar. Skördarna är ofta lägre vilket kompenseras genom högre pris eller odling på större areal per producerad enhet.

Kronprinsessan vid symposium om Antarktis

Tisdagen den 23 februari deltog Kronprinsessan vid ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat och Sveriges roll som ordförande för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

antarktis

Under symposiet diskuterades bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna för hållbar förvaltning ser ut i dag. Inbjudna föreläsare pratade även om hur svensk forskning bidrar till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis.

Kronprinsessan inledde symposiet med ett tal där hon bland annat sa:

“Vi har stora utmaningar framför oss. I vattnen runt Antarktis finns enorma mängder av bland annat krill, lanternfiskar och bläckfiskar. De är i sin tur föda för jordens i särklass största koncentration av marina däggdjur och havsfåglar. Det är effektiva ekosystem – men också sköra; känsliga för störningar av klimatförändringar, överfiske och föroreningar.

Antarktis är beroende av oss – och vi av Antarktis. Framtiden för de här arterna rör oss alla.”

Sveriges engagemang i Antarktis

Sverige har ända sedan förra sekelskiftet haft en aktiv roll i Antarktisforskningen. Sedan 1984 är Sverige fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget, vars främsta funktion är att säkerställa mänsklighetens intressen av att Antarktis ”ska användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för internationell oenighet”. Konventionen om bevarande av marina levande resurser är en del av Antarktisfördragssystemet.

Sverige tog över ordförandeskapet för kommissionen vid årsmötet i november 2020 för en period av två år. Generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är utsedd som ordförande och HaV representerar också Sverige i kommissionsarbetet på uppdrag av regeringen. Utrikesminister Ann Linde deltog vid symposiet för att lansera Sveriges ordförandeskap.

Havs- och vattenmyndigheten arrangerade symposiet tillsammans med Polarforskningssekretariatet, Kungliga Vetenskapsakademin och Nationalkommittén för globala miljöförändringar.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN.

H.K.H. Prinsessan Estelle 9 år

H.K.H. Prinsessan Estelle 9 år

I dag, tisdagen den 23 februari, fyller H.K.H. Prinsessan Estelle 9 år.

Inför sin födelsedag har Prinsessan fotograferats på Haga slott tillsammans med sin bror Prins Oscar.

9 år

9 år

Arvsprinsessan är född på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon var 51 cm lång och vägde 3280 gram.

När prinsessan föddes blev det stor uppmärksamhet i medierna och inom ett dygn hade 2300 tidningsartiklar publicerats i Sverige och 3300 utomlands.

En svensk arvprinsessa och hertiginna av Östergötland, dotter till kronprinsessan Victoria och prins Daniel var född. Hon är nummer två i den svenska tronföljden enligt successordningen efter sin mor och före sin bror prins Oscar.

Arvsprinsessans titlar är Henne Kungliga Höghet Estelle, Prinsessa av Sverige och Hertiginna av Östergötland.

Första gången som prinsessan Estelle visades upp offentligt var den 30 april 2012. Det skedde på Stockholms slott i Stockholm när Carl XVI Gustafs 66-årsdag.

Den 22 maj döptes prinsessan Estelle i Slottskyrkan på Stockholms slott.

Namn

Estelle är bildat av det latinska namnet Stella och är ett franskt kvinnonamn. Stella betyder stjärna och det äldsta namnet i Sverige är från år 1870.

Namnet Estelle har tidigare förekommit inom släkten och namnen Silvia och Ewa har prinsessan fått efter sin mormor drottning Silvia och farmor Ewa Westling.

Kronprinsessan Mary av Danmark är prinsessans gudmor.

 

Prins Daniel i digitalt möte om njursjukdomar

Onsdagen den 17 februari deltog Prins Daniel vid ett digitalt möte om njursjukdomar tillsammans med företrädare från International Society of Nephrology (ISN) och Astra Zeneca.

I dag lever över 850 miljoner människor med njursjukdomar. En stor utmaning med njursjukdomar är att upptäcka dem i ett tidigt stadie, då upp till 90 procent av njurens funktion kan förloras innan personen upplever några symptom.

Vid dagens möte informerades Prinsen om hur ISN och Astra Zeneca arbetar för att fler personer med njursjukdomar får vård i tidigt skede. På sikt skulle det minska hälsokostnaderna samt ge patienter en ökad livskvalitet.

Om ISN och Astra Zeneca

Internation Society of Nephrology (ISN) är en global och icke-vinstdrivande organisation som sedan 1960-talet arbetar för att utveckla förebyggande insatser, diagnostisering och behandling av njursjukdomar.

Astra Zeneca är ett globalt, bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Kirurgiska njursjukdomar

Kirurgiska sjukdomar hör njursten och cancer i njurarna. De kirurgiska sjukdomarna är nästan alltid ensidiga, det är bara den ena av de två njurarna som drabbas. Njursten och cancer går ofta att operera och det är vanligt att patienten blir botad av operationen.

Medicinska njursjukdomar

De medicinska njursjukdomarna drabbar all njurvävnad i kroppen – bägge njurarna blir sjuka. De flesta medicinska njursjukdomar kännetecknas av att:
• de ger få eller inga symtom från njurarna
• de är kroniska och leder till en långsam försämring av funktionen i njurarna
• de kan sällan botas. Däremot kan sjukdomsprocessen bromsas så att njurfunktionen blir stabil eller försämras mycket långsamt
• behandlingen består ofta av ett flertal olika läkemedel
• många leder till att njurfunktionen så småningom går förlorad
• förloppet är mycket långsamt. Det kan gå mer än 10-20 år från första sjukdomstecknet till dess att njurfunktionen minskat till under tio procent vilket innebär behov av dialys eller njurtransplantation
• när symtom uppstår orsakas de av den nedsatta njurfunktionen, det vill säga av att slaggprodukter ansamlas i kroppen

Digitalt möte om pandemins effekter på resturangnäringen

Onsdagen den 17 februari deltog Prins Carl Philip i ett digitalt möte med representanter från restaurangnäringen för att få information om hur pandemin fortsätter att påverka branschen.

restaurangnäring

Med på mötet var kockarna Stefan Eriksson, Klas Lindberg, Malin Söderström, Peter J Skogström och Andreas Stenberg, vd för Årets kock. Tillsammans informerade de Prinsen om hur deras respektive verksamheter drabbats med anledning av den pågående pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Prins Daniel talade vid FramFör 20 år

Tisdagen den 16 februari var Prins Daniel huvudtalare när FramFör, ett samverkanskoncept mellan lokala företag och studenter i Gästrikland, firade 20 år.

Högskolan i Gävle, kommuner i Gästrikland och näringslivsorganisationer har i 20 år skapat möten mellan studenter och företag genom konceptet FramFör. Det har bland annat bidragit till forskning och kunskap om vad som gör företag framgångsrika.

För att fira 20-årsjubileet bjöd FramFör in till ett seminarium om samverkan mellan företag, kommuner och akademi.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle, på engelska Gävle University College är en svensk statlig högskola i Gävleborgs län. Högskolan är belägen inom före detta Hälsinge regementes kasernområdet på Kungsbäck i Gävle och består av de tre akademierna Hälsa och arbetsliv, Teknik och miljö samt Utbildning och ekonomi.

 

Silviahemmet 25 år

I dag, på alla hjärtans dag, firar Silviahemmet 25 år.

Under 25 år har Silviahemmet bidragit till att fler yrkesgrupper inom vård och omsorg utbildats och fått spetskompetens i demensvård. I dag finns drygt 1 000 anställda inom vården som genom kompletterande högskoleutbildning erhållit titlar såsom Silviasyster, Silviasjuksköterska, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut, Silviafysioterapeut och biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Drottningen insåg tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med kognitiv sjukdom (demens).

Silviahemmet har i snart 25 år verkat för att sprida kunskap om demenssjukdom med målet högsta möjliga livskvalitet för personer som lever med demens och deras anhöriga. Utbildningsverksamheten är omfattande och riktar sig till anhöriga, medarbetare inom vård och omsorg liksom till andra yrkesgrupper som berörs. Antalet Silviahemscertifieringar ökar och innebär att hela enheter såsom sjukhusavdelningar, vård- och omsorgsboende, hemtjänstenheter med flera, låter utbilda sina medarbetare i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet har lett till uppdragsutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Varje år examineras och diplomeras nya Silviasystrar, Silviasjuksköterskor, biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet, Silvialäkare, Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter. I samarbete med Ersta diakoni så har Silviahemmet även diplomerat diakoner – alla med en spetskompetens i demenskunskap.

Kungafamiljen på längdskidor

Kungafamiljen på längdskidor

Kungaparet och Kronprinsessfamiljen har inför de kommande sportloven i Sverige fotograferats när de åker längdskidor tillsammans – med avstånd – i Drottningholms slottspark.

Det ligger ett vitt snötäcke över nästan hela Sverige och på måndag inleds sportloven i delar av landet. Många skidor, skridskor och pulkor tas nu fram och vi tillbringar tid tillsammans ute i friska luften.

Kungl. Djurgården och de övriga kungliga parkerna i Stockholm och Mälardalen är öppna som vanligt.

 

Digitalt företräde om svensk-amerikanska relationer

Digitalt företräde om svensk-amerikanska relationer

Torsdagen den 11 februari gav Kungaparet och Kronprinsessparet ett digitalt företräde för kabinettssekreterare Robert Rydberg och departementsråd Veronika Wand-Danielsson, chef i Utrikesdepartementets Amerikaenhet.

Under företrädet redogjorde Rydberg och Wand-Danielsson bland annat för prioriterade frågor i relationerna mellan Sverige och Förenta staterna.